> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
“Du kha?ch c???i voi” ta?i ?ng-co Va?t Cam-pu-chia se? bi? ca?m
 M?i nh?t:2019-06-14 17:57:28   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Ha?ng tin Trung Qu??c: D?? a?n du kha?ch c???i voi du ngoa?n ta?i khu th??ng ca?nh ?ng-co Va?t Cam-pu-chia se? bi? ca?m, toa?n b?? voi se? tr?? vê? v??i thiên nhiên, sinh s??ng va? sinh ?e? trong m?i tr???ng n??a thiên nhiên n??a nhan ta?o.

U?y ban Ba?o vê? voi ?ng-co, ti?nh Xiêm Riê?p nga?y 13/6 cho biê?t, hiê?n nay trong khu th??ng ca?nh co? 14 con voi ha?ng nga?y ?ê?u pha?i ch?? du kha?ch, s??ng mê?t nho?c. N?m 2016, m??t con voi trong khi ch?? du kha?ch ?a? bi? nga?t va? chê?t do th??i tiê?t n??ng no?ng, da?n t??i s?? quan tam cu?a mo?i ng???i.

Chu? nhiê?m U?y ban Ba?o vê? voi ?ng-co cho biê?t, ?ê?n n?m 2020 se? ?i?nh chi? toa?n diê?n viê?c s?? du?ng “voi ch?? kha?ch”, nh?ng du kha?ch co? thê? tham quan ta?i khu nhan gi??ng va? ba?o t??n, va? chu?p a?nh l?u niê?m v??i voi.

????c biê?t, hiê?n nay Cam-pu-chia co? khoa?ng 500 con voi r??ng, co? 70 con voi nu?i ta?i ca?c khu phong ca?nh ch?? du kha?ch tham quan du li?ch.

中国梦二肖两码中特