> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
?a?nh b??t ????c h?n 750kg ca? trong h?? n???c cu?a m??t tr???ng ?a?i ho?c ?? ti?nh T?? Xuyên Trung Qu??c
 M?i nh?t:2019-06-14 17:54:32   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Ba?o ?iê?n t?? Ha?ng tin Trung Qu??c: Nga?y 13/6, Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c-ky? thua?t ?iê?n t?? ?? tha?nh ph?? Tha?nh ??, ti?nh T?? Xuyên, Trung Qu??c t?? ch??c lê? h??i ?a?nh b??t ca? ?? ??ng H??. Sa?ng cu?ng nga?y, ca?c ca?n b?? Pho?ng Ba?o ?a?m ha?u ca?n ?a?i ho?c Khoa ho?c-ky? thua?t ?iê?n t?? ca? tha?y ?a?nh b??t ????c h?n 750kg ca? t?? ??ng H?? trong tr???ng, s?? ca? na?y ????c chê? biê?n tha?nh ca?c mo?n ?n ngon, cung ca?p miê?n phi? cho ca?c sinh viên n?m cu??i th???ng th??c.

\

\

\

 Qu??c t?? ch??c lê? h??i ?a?nh b??t ca? ?? ??ng H??. Sa?ng cu?ng nga?y, ca?c ca?n b?? Pho?ng Ba?o ?a?m ha?u ca?n ?a?i ho?c Khoa ho?c-ky? thua?t ?iê?n t?? ca? tha?y ?a?nh b??t ????c h?n 750kg ca? t?? ??ng H?? trong tr???ng, s?? ca? na?y ????c chê? biê?n tha?nh ca?c mo?n ?n ngon, cung ca?p miê?n phi? cho ca?c sinh viên n?m cu??i th???ng th??c.
中国梦二肖两码中特