> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Khai ma?c Diê?n da?n Th??ng ma?i Trung Qu??c – ASEAN la?n th?? 3 – h?n 500 nhan si? doanh nghiê?p tha?o lua?n vê? kinh tê? xuyên biên gi??i
 M?i nh?t:2019-06-14 17:54:04   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Ha?ng tin Trung Qu??c: Nga?y 13/6, Diê?n da?n Th??ng ma?i Trung Qu??c – ASEAN la?n th?? 3 v??i chu? ?ê? “ ‘M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng’ h??p ta?c sa?ng ta?o, cu?ng ti?m kiê?m pha?t triê?n” diê?n ra ta?i C?n Minh, Trung Qu??c, Cam-pu-chia la? n???c chu? ti?ch luan phiên cu?a diê?n ?a?n la?n na?y.

?a?i diê?n chi?nh phu? va? doanh nghiê?p Trung Qu??c va? 9 n???c ASEAN, h?n 500 ng???i ?a? tham d?? diê?n ?a?n.

Cu?ng nga?y, ca?c ?a?i diê?n tham d?? diê?n ?a?n ?a? tiê?n ha?nh tha?o lua?n va? giao l?u vê? Trung Qu??c va? ca?c n???c ASEAN ma?t thiê?t triê?n khai thê? na?o s?? h??p ta?c sau s??c h?n trong ca?c li?nh v??c nh? xay d??ng Khu v?c th??ng m?i t? do, kinh tê? xuyên biên gi??i, th??ng ma?i ?iê?n t??, n?ng l??c sa?n xua?t, v.v.

Chu? ti?ch H??i C?ng th??ng Qu??c gia Cam-pu-chia cho biê?t, mong trao ???i kinh nghiê?m v??i ta?t ca? ca?c n???c ??ng Nam A?, tha?o lua?n vê? sau s??c kênh h??p ta?c cu?ng co? l??i.

中国梦二肖两码中特