> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Lee Chong-wei gia?i nghê? – khe?p la?i m??t ky? nguyên
 M?i nh?t:2019-06-14 17:52:17   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

\

Nga?y na?y ?a? ?ê?n. Nga?y 13/6, tay v??t ca?u l?ng n??i tiê?ng Ma-lai-xi-a Lee Chong-wei tuyên b?? gia?i nghê?, kê?t thu?c thi ?a?u nha? nghê? ga?n 20 n?m.

Quyê?t ?i?nh na?y kh?ng khiê?n mo?i ng???i ba?t ng??. N?m ngoa?i, Lee Chong-wei bi? cha?n ?oa?n m??c bê?nh ung th?, gay cha?n ???ng la?ng ca?u l?ng. Sau ?iê?u tri?, tay v??t ng???i Ma-lai-xi-a na?y th?? kh?i phu?c la?i hua?n luyê?n ?ê? theo ?u??i ???c m? tham gia Thê? va?n h??i ?? T?-ky-?. Tuy nhiên, Lee Chong-wei nhiê?u la?n lu?i th??i gian tr?? la?i san thi ?a?u, cu??i cu?ng ta?m ng??ng hua?n luyê?n, khiê?n mo?i ng???i suy ?oa?n vê? t??ng lai cu?a tay v??t huyê?n thoa?i na?y.

S?? ra ?i cu?a m??t va?n ???ng viên vi? ?a?i ?a?nh da?u m??t ky? nguyên ?a? khe?p la?i. Sau ?ay, m??i ca?c ba?n nghe Ma?n Linh gi??i thiê?u n??i dung chi tiê?t.

Ha?ng chu?c n?m qua, Lee Chong-wei la? nhan va?t biê?u t???ng trong la?ng ca?u l?ng Ma-lai-xi-a no?i riêng va? la?ng thê? thao Ma-lai-xi-a no?i chung. Liên tu?c 6 n?m ???ng ?a?u ba?ng xê?p ha?ng ca?u l?ng nam thê? gi??i, gia?nh th??ng l??i trong 705 tra?n ?a?u, s?? h??u 69 ch??c v? ?i?ch ca?c gia?i thi ?a?u cu?a Liên ?oa?n Ca?u l?ng thê? gi??i....Cu??c ???i nha? nghê? 19 n?m cu?a Lee Chong-wei ?a? ?ê? la?i da?u a?n huy hoa?ng, m??t s?? ky? lu?c ca? ???i thu? lau n?m Lam ?an cu?ng kh?ng sao ?u??i ki?p.

Cu??c ???i nha? nghê? cu?a Lee Chong-wei cu?ng co? s?? nu??i tiê?c ra?t l??n. Anh kh?ng hê? gia?nh ch??c v? ?i?ch thê? gi??i ??n nam ho??c ???ng ???i, liên tu?c l?? ma?t ta?m huy ch??ng va?ng trong tra?n chung kê?t cu?a 3 ky? Thê? va?n h??i. Lee Chong-wei ????c g??i g??m hy vo?ng gia?nh huy ch??ng va?ng ?-lim-pi?ch ?a?u tiên cho Ma-lai-xi-a, ?ay cu?ng la? vi? sao anh va?n mu??n tr?? la?i thi ?a?u va?o tu??i 37 va? sau khi m??c bê?nh ung th?.

Ra?t ?a?ng tiê?c, s?? tr?? la?i cu?a nha? vua kh?ng thê? diê?n ra. Kh?ng bao lau sau cu??c ho?p ba?o tuyên b?? gia?i nghê?, trong ba?i viê?t chia tay ??ng trên ma?ng xa h??i, Lee Chong-wei ?ê? ca?p, sau khi kh?i phu?c hua?n luyê?n, anh mong nha?n ????c s?? phê chua?n cu?a ba?c si? ?ê? t?ng thêm c???ng ??? hua?n luyê?n, nh?ng ba?c si? ?a? l??c ?a?u sau khi ?o?c kê?t qua? kiê?m tra, va? cho biê?t anh co? ru?i ro ta?i pha?t bê?nh ung th? nê?u tiê?p tu?c hua?n luyê?n.

Lee Chong-wei kh?ng thê? la?n th?? 5 ???ng trên san thi ?a?u ?-lim-pi?ch, kh?ng thê? th??c hiê?n ???c m? gia?nh huy ch??ng va?ng ?-lim-pi?ch ?a?u tiên cho Ma-lai-xi-a, nh?ng se? kh?ng co? ng???i Ma-lai-xi-a na?o tra?ch mo?c anh. D???i ba?i viê?t chia tay, nhiê?u c? dan ma?ng Ma-lai-xi-a ??ng bi?nh lua?n, ca?m ?n s?? ?o?ng go?p cu?a Lee Chong-wei cho nang cao hi?nh a?nh qu??c gia, ca?m ?n anh ?a? khi?ch lê? m??t thê? hê? ng???i Ma-lai-xi-a.

Nhiê?u n?m qua, Lee Chong-wei gi?? hi?nh a?nh t??t ?e?p tr???c c?ng chu?ng, i?t co? tin tiêu c??c. Sau cu??c ho?p ba?o nga?y 13/6, Lee Chong-wei chu? ???ng ?ê? xua?t chu?p a?nh l?u niê?m t?? x???ng v??i ca?c pho?ng viên ta?i hiê?n tr???ng, va? cu?ng ?a?p ??ng yêu ca?u chu?p a?nh chung cu?a ca?c pho?ng viên sau ?o?.

???i v??i thê? thao va? ca?u l?ng Ma-lai-xi-a ma? no?i, s?? gia?i nghê? cu?a Lee Chong-wei ?a? khe?p la?i m??t ky? nguyên, nh??ng tra?n ?a?u quyê?t liê?t gi??a Lee Chong-wei va? Lam ?an se? chi? ta?i hiê?n trong ky? ??c cu?a ca?c phan ham m?? ca?u l?ng. Nh?ng ???i v??i Lee Chong-wei ma? no?i, gia?i nghê? la? s?? m?? ?a?u cho trang m??i cu?a cu??c ???i.

?u?ng nh? Lee Chong-wei viê?t trong pha?n cu??i cu?a ba?i viê?t chia tay: “Ca?c ba?n ?i, t?i xu??ng xe tr???c bê?n, mong mang theo l??i chu?c cu?a ca?c ba?n, ?i tiê?p ?oa?n cu??i cu?a ????ng ???i tuyê?t v??i h?n”.

中国梦二肖两码中特