> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Biê?n hoa ca?i da?u khiê?n du kha?ch say ???m
 M?i nh?t:2019-06-13 17:16:54   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 11/6, du kha?ch ?ang du ngoa?n trong biê?n hoa ca?i da?u. M??i ?ay, ta?i n?i ga?n nga? t? gi??a ????ng b??c Ph?? Dan va? ph?? ??ng Th??i Kh?ng qua?n m??i Tha?m B??c, tha?nh ph?? Tha?m D??ng, ti?nh Liêu Ninh, Trung Qu??c, hoa ca?i da?u ba?t nga?t ?ang ?ua n??, thu hu?t nhiê?u du kha?ch ?ê?n tham quan.

\

\

中国梦二肖两码中特