> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Chi? ca? “Manh Manh” trong chi? em ga?u tru?c sinh ba duy nha?t toa?n ca?u giao ph??i tha?nh c?ng
 M?i nh?t:2019-06-13 17:15:16   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Ma?ng Tan Hoa Trung Qu??c: Nga?y 12/6, ga?u tru?c “Manh Manh” ?ang ?n m?ng. Cu??i tha?ng 12/2018, chi? ca? “Manh Manh” trong chi? em ga?u tru?c sinh ba duy nha?t trên thê? gi??i sinh s??ng ta?i C?ng viên Tr???ng Long, Qua?ng Chau, ti?nh Qua?ng ??ng, Trung Qu??c co? da?u hiê?u ???ng du?c, ????c ??a vê? c? s?? Tha?n Thu? Bi?nh Ngoa? Long cu?a Trung tam Nghiên c??u ba?o t??n ga?u tru?c Trung Qu??c tiê?n ha?nh giao ph??i. C? s?? co? ??? cao h?n 1.700m so v??i m??t biê?n na?y co? th??i tiê?t ma?t me?, m?i tr???ng thiên nhiên ra?t thi?ch h??p nhan gi??ng ga?u tru?c.

\

\

\

\

\

中国梦二肖两码中特