> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Khai ma?c Liên hoan Nghê? thua?t ?a?n day qu??c tê? la?n th?? hai Ho?c viê?n ?m nha?c Trung ??ng Trung Qu??c
 M?i nh?t:2019-06-13 17:14:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 11/6, bu??i hoa? nha?c Lê? khai ma?c Liên hoan Nghê? thua?t ?a?n day qu??c tê? la?n th?? hai Ho?c viê?n ?m nha?c Trung ??ng Trung Qu??c 2019 ?a? diê?n ra ta?i B??c Kinh. Liên hoan Nghê? thua?t ?a?n day la?n na?y ?a? m??i ca?c nha? hoa? ta?u, nha? gia?o du?c n??i tiê?ng ?ê?n t?? ca?c n?i trên thê? gi??i tham d??, d?? kiê?n se? t?? ch??c b??n bu??i hoa? nha?c va? nhiê?u bu??i do ca?c ba?c tha?y gia?ng da?y va? no?i chuyê?n.

\

\

中国梦二肖两码中特